VEDTÆGTER

Lovvedtægt af 24. november 2023

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Stiftet den 27. maj 1921 som Dansk Selskab for Tuberkuloselæger. Navnforandring til Dansk Tuberkuloselægeselskab den 5. december 1925. Og til Dansk Pneumologisk Selskab 25. november 1967 og sidst til Dansk Lungemedicinsk Selskab den 22. november 1984.

Stk. 1.

Selskabets navn er Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), over for udlandet Danish Respiratory Society.

Stk. 2.

Selskabet er tilsluttet Danmarks Lungeforening, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) European Respiratory Society samt Union of European Medical Societies (UEMS).

Stk. 1.

Selskabets har til formål:

 1. at sikre en stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde, der udføres indenfor lungemedicin.
 2. at fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor lungemedicin.
 3. at tilrettelægge og overvåge uddannelsen indenfor specialet i samarbjede med de offentlige myndigheder.
 4. at arbejde for at fremme specialets interesser i det danske sundheds- og sygehusvæsen.
 5. at arbejde for at fremme det internationale samarbejde indenfor specialet.

Stk. 2.

Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i lungemedicin.

Stk. 3.

Selskabet repræsenterer det lungemedicinske speciale overfor danske sundhedsadministrative myndigheder samt overfor tilsvarende udenlandske selskaber

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages læger og andre, der ved deres virke bidrager til Selskabets formål.

Stk. 2.

Anmodning om optagelse foregår via selskabets hjemmeside.

Stk. 3.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance ud over et år sker udmeldelse automatisk.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan udpege nye æresmedlemmer i Selskabet.

Stk. 5.

Alle medlemmer med fuldt medlemskab er stemmeberettigede. Personer med hovedbeskæftigelse i medicinalindustrien har ikke stemmeret og kan ikke varetage tillidsposter i selskabet.

Stk. 6.

Evt. indsigelse mod medlemmer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. april. Fremkommer rettidig indsigelse, skal spørgsmålet om eksklusion drøftes ved næste ordinære generalforsamling. Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for eksklusion, kan personen ikke længere være medlem.

Stk. 7.

Lægelige medlemmer bliver via deres medlemskab af DLS automatisk medlemmer af European Respiratory Society (ERS). For øvrige medlemmer med sundhedsfaglig baggrund findes 2 muligheder for medlemskab. Fuldt medlemskab med ordinært kontingent og medlemskab af ERS, og begrænset medlemskab med reduceret kontingent uden medlemskab af ERS. For ansatte indenfor industrien er der mulighed for et ekstraordinært medlemskab af DLS uden medlemskab af ERS.

Stk. 1.

Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer: forperson, næstforperson, kasserer, sekretær ordinært medlem samt et medlem af “Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL)”. Forpersonen i FYL er født medlem af bestyrelsen. Det står forpersonen frit for om denne ønsker at kalde sig formand, forkvinde eller forperson. Det står ligeledes næstforpersonen frit for om denne ønsker at kalde sig næstformand, næstforkvinde eller næstforperson.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælges blandt selskabets stemmeberettigede lægelige medlemmer på den ordinære generalforsamling. Der stemmes ved håndsoprækning – dog anvendes skriftlig afstemning, hvis blot et medlem kræver dette. Almindelig stemmeflerhed er gældende. Forpersonen skal være specialist i lungemedicin. Generalforsamlingen afgør hvem af bestyrelsen, der skal være selskabets forperson. Hvis forpersonen har forfald fungerer næstforpersonen som forperson indtil næstfølgende ordinære generalforsamling.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmerne tilstræbes valgt således, at der tages hensyn til en passende faglig og regional repræsentation. Alle universitetsregioner skal tilstræbes at være repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 4.

Valg til bestyrelsen sker for alles vedkommende for tre år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i seks år, kan almindeligvis kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst tre år siden sidste funktionsperiode. Der er forskudte valgperioder, således at der vælges 2 nye medlemmer hvert år. En evt. vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5.

Bestyrelsen udpeger Selskabets repræsentant(er) i DSIM, LVS, Danmarks Lungeforening (DL), UEMS, Federation of European Respiratory Society (FERS) og indstiller nationale delegat til ERS, idet denne dog vælges af medlemmerne gennem ERS.

For alle repræsentanters vedkommende gælder, at de udpeges for tre år ad gangen med mulighed for genudpegelse én gang. En repræsentant der har siddet i seks år, kan almindeligvis kun nyudpeges til samme repræsentationspost, når der er gået mindst tre år siden sidste funktionsperiode.

Det tilstræbes, at mindst en af repræsentanterne i DL er medlem af bestyrelsen i DLS.

I tilfælde af misligholdelse af en repræsentationspost kan bestyrelsen med øjeblikkelig virkning tilbagekalde den pågældende repræsentant og i stedet udpege en ny repræsentant.

Stk. 1.

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtagen de i §3, 6 og 7 nævnte forhold. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Hvis halvdelen af forsamlingens stemmeberettigede deltagere kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt blandt de fremmødte medlemmer. Ikke-fremmødte medlemmer kan stemme ved fuldmagt i sager optaget på dagsorden, dog undtaget afstemninger i henhold til § 6 og 7.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert efterår og indvarsles skriftligt af bestyrelsen mindst 14 dage forud for den fastsatte dato ved udsendelse af en dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forelæggelse af forpersonens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning fra foreningen af yngre lungemedicinere (FYL)
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Vedtægtsændringer
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisorer
 10. Evt.

Stk. 3.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 14 dages forløb, når 10% af selskabets medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig meddeler forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til vedtægtsændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af vedtægtsændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal forslaget forelægges ved en efterfølgende generalforsamling, hvor det afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

Stk. 1.

Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skrift urafstemning, hvortil der kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for en ophævelse. Den ophævede generalforsamling træffer tillige beslutning om anvendelse af selskabets formue.

Stk. 1.

Foreningen kan modtage gaver eller arv fra private eller tilskud fra det offentlige med henblik på at fremme foreningens formål i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Stk. 2.

Foreningen kan ikke modtage gaver eller have anden økonomisk relation til tobaksindustrien eller organisationer/personer, der har til formål at fremme salg/markedsføring/distribution af tobaksprodukter af enhver art. Organisationer/personer, der har haft en sådan relation inden for 10 år forud, kan ikke give gaver til foreningen.