Flytransport og lungesygdom

BAGGRUND

Fly er i dag et meget udbredt befordringsmiddel med flere hundredtusinde flyrejser i Danmark om året. Blandt passagererne er mange med lungesygdomme, og for dem gør der sig særlige forhold gældende under det nedsatte ilttryk under flytransporten.
British Thoracic Society har udarbejdet retningslinjer for vurdering og særlige forholdsregler gældende for patienter med lungesygdomme (og andre sygdomme) . I ”Iltbehandling i hjemmet, Dansk Lungemedicinsk Selskabs retningslinjer” omtales emnet også. Anbefalingerne er i ringe grad funderet i kontrollerede undersø-gelser men baserer sig ofte på ekspertvurderinger.

FYSIOLOGISKE FORHOLD

Passagerfly er forsynet med trykkabine, som sikrer, at lufttrykket ikke kommer under svarende til en flyhøjde på 2,4 km selv om flyet stiger til 10-11 km højde.
Ved 2,4 km højde falder ilttrykket svarende til indånding af 15,1 % ilt ved havets overflade. Hos raske perso-ner vil det medføre, at pO2 falder til mellem 7,0 og 8,5 kPa og saturationen til 85-91 %. Dette tolereres af raske personer, men især passagerer med hypoxi ved havets overflade vil kunne opleve forværring af dyspnø og vil eventuelt ikke kunne kompensere ved at øge ventilationen, som raske kan.
Ved den lungemedicinske undersøgelse af patienten skal det vurderes, om der er risiko forbundet for patien-ten med en flyrejse, og i givet fald rådgivning om ilttilskud, forsikring og orientering af luftfartselskabet.

VURDERING

• Anamnese med oplysning om gangdistance (skal kunne gå ubesværet mindst 50 meter uden at være kardio-pulmonalt begrænset)
• Spirometri

Tolkning af vurdering

• Kan patienten uanset udfaldet af spirometri ikke gå ubesværet mindst 50 meter tilrådes pulsoxymetri
• Er FEV1 mindre end 50 % tilrådes pulsoxymetri

Tolkning af pulsoxymetri

• Saturation > 95 %: Ingen risiko, intet iltbehov
• Saturation 92-95 %, FEV1 > 50 %, ubesværet gangdistance > 50 meter og ingen tegn til interstitiel el-ler restriktiv lungesygdom, ingen problemer under tidligere flyrejser (risikofaktorer): Intet iltbehov
• Saturation 92-95 % med tilstedeværelse af ovennævnte risikofaktorer: Overvej hypoxitest
• Saturation < 92: Udfør hypoxitest

Er patienten i hjemmeiltbehandling (LTOT): Iltflowet øges med 1-2 liter/min under flyrejse. Patienter, der er i LTOT med > 2 l/min frarådes flyrejser.

Hypoxitest

Forholdene i trykkabinen (svarende til et atmosfæretryk ved 2,4 km højde over havets overflade) simuleres ved at lade patienten indånde en gas¬¬blanding inde¬holdende 15 % oxygen. Dette kan gøres ved at anskaffe en gascylinder indeholdende 15 % ilt i nitrogen. Gasblandingen tilføres patienten gennem ikke-genåndingsventil og mundstykke eller tætsluttende ansigtsmaske. Efter 15-20 minutter tages en ar-teriepunktur.

Tolkning af hypoxitest

• PaO2 > 6,6 kPa (SatO2≥87%): Intet iltbehov
• PaO2 < 6,6 kPa: 2 liters ilttilskud under flyrejse

SÆRLIGE FORHOLD – pneumothorax

Faldet i gastrykket under flyrejser selv med trykkabine medfører, at et aflukket gasvolumen øges med 34 %. Patienter med lungecyster har derfor en øget risiko for udvikling af pneumothorax.
Hos patienter med nylig spontan eller traumatisk pneumothorax, skal der foreligge en røntgen¬under¬søgelse af thorax, der dokumenterer, at tilstanden er ophævet og det anbefales, at der skal gå mindst 7 dage fra pneumothorax er behandlet til en evt. flyrejse2.

KONTRAINDIKATIONER til flyrejser:

• LTOT > 2 l/min
• Al ubehandlet TB eller TB hvor patienten ikke har været fuldt adhærent til behandlingen i minimum 2 måneder
• Nylig hæmoptyse < 2 uger før flyrejsen
• Pneumothorax < 1 uge før flyrejsen

PRAKTISKE FORHOLD (fra DLS’s retningslinier)

• Flyselskabet skal oplyses om iltbehovet senest 2 uger før afrejse
• Flyselskabets medicinske afdeling vil udfylde et MEDIF-dokument eller flyselskabets eget dokument. Dele af dette dokument skal også udfyldes af patienten og dennes praktiserende læge eller behandlende hospitalsspecialist. Det skal oplyses, hvordan patientens tilstand er, og hvilket iltbehov patienten har.
• Flyselskabet sørger ikke for O2-tilskud under ophold i lufthavnene.
• Langt de fleste flyselskaber leverer i dag O2 til passagerer som enten koncentratorer, der kan give pulsatilt flow af ilt timet med inspirationen eller kontinuært flow eller som flydende ilt. Flydende ilt er efterhånden sjældent, men SAS samarbejder fortsat med AGA. Man skal være opmærksom på, at mange selskaber der anvender koncentratorer, har et maksimum på 2L/min med kontinuært flow. Enkelte (såsom Lufthansa, Austrian, Swiss) kan levere op til 4L/min med kontinuært flow. Ombord på flyet skal iltpatienter anvende et iltflow, der er 1-2 L/min højere end ved landjorden.
• Prisen for ilt ombord på fly er ca. 500 kr. for en 3-timers tur.

SUPPLERENDE PRAKTISKE OPLYSNINGER

• Analysegas med 15%ilt/85%N2 kan bestilles ved f.eks. AGA efter at man har søgt og fået udleve-ringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen

LITTERATUR

  1. British Thoracic Society. Managing Passengers with Respiratory Disease Planning Air Travel. www.brit-thoracic.org.uk/page 246.htm
  2. Sznajder JT. Fitness to fly in patients with lung disease. Ann Am Thorac Soc. 2014 dec; 11 (10): 1614-1620